OCSI - Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu

nepolitička, neprofitna nevladina organizacija

VIZIJA

Crnogorski studenti u inostranstvu ujedinjeni u promociji znanja i iskustva

MISIJA

OCSI kao najkompletnija i informacijama najbogatija mreža crnogorskih studenata u inostranstvu,

sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje.

Glavni cilj

Uspostavljanje platforme za efikasnu i efektivnu saradnju među CSI populacijom u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih vrsta saradnje.

Dodatne djelatnosti

 • formiranje i održavanje zajednica crnogorskih studenata na inostranim univerzitetima;
 • uspostavljanje saradnje među univerzitetskim zajednicama na širem državnom i regionalnom nivou;
 • saradnja sa mladim profesionalcima iz Crne Gore školovanim u inostranstvu;
 • promocija Crne Gore i njene kulturne i prirodne baštine;
 • saradnja sa organizacijama i zajednicama u crnogorskoj dijaspori;
 • saradnja sa studentskim organizacijama, nevladinim organizacijama i državnim institucijama u Crnoj Gori;
 • podrška crnogoskim srednjoškolcima u izboru njihovog budućeg studentskog angažmana;
 • korišćenje uspostavljenje profesionalne mreže za pružanje podrške održivom razvoju Crne Gore, a posebno razvoju nauke i istraživačkog angažmana mladih u Crnoj Gori.

Organizacija Crnogorskih Studenata u Inostranstvu (OCSI) je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija koja okuplja crnogorske studente na full-time studijama u inostranstvu, na programima razmjene u trajanju od godinu dana, kao i studente koji su završili studije (Alumni) u narednih godinu dana nakon završetka studija. Osim članova, clijne grupe rada OCSI su srednjoškolci, crnogorski studenti u inostranstvu na programima razmjene kraćim od godinu dana, kao i predstavnici crnogorske akademske, umjetničke, diplomatske i preduzetničke dijaspore.

OCSI je osnovana u decembru 2011. godine, na inicijativu pet perspektivnih mladih ljudi koji redovne studije prate ili su pratili u inostranstvu (Aleksandar Jaćimović, Bojana Minić, Feđa Pavlović, Milena Stanković i Tonja Ratić). Ideja o osnivanju NVO je došla prirodno kao potreba nakon osnivanja Facebook stranice koja je okupila iznenađujuće veliki broj crnogorskih studenata u inostranstvu. Ovu stranicu, koja danas broji preko 1800 članova, možete naći na Facebook-u pod nazivom Montenegrins Studying Abroad.

OCSI članovi i Alumni

 • koriste aktivno svoje mreže poznanika i saradnika da stvaraju prilike za poboljašanje inicijativa u Crnoj Gori koje se bave naukom, obrazovanjem, umjetnošću, tehnologijom i dizajnom, ekologijom, održivim razvojem, zdravim stilovima života i ljudskim pravima;
 • povezuju druge članove OCSI za prilikama i poznanicima koji mogu da im budu od pomoći u profesionalnom razvoju u inostranstvu;
 • sarađuju intenzivno sa kolegama koji su na bliskim geografskim lokacijama u promociji Crne Gore, njene kulturne i prirodne baštine;
 • motivišu reformu obrazovanja u Crnoj Gori, koja će ići u korak sa globalnim prilikama i biti konkurentna na otvorenom tržištu obrazovanja, po završetku EU integracija;
 • se zalažu aktivno za prepoznavanje CSI kao strateške populacije za Crnu Goru, kao i za formiranje strategije koja će osigurati da se buduće generacije studenata usmjeravaju na najbolje studijske programe. Istovremeno, da se strategijom omogući studentima na svim nivoima obrazovanja da budu kvalitetno informisani o mogućnostima koje postoje za školovanje za specijalizaciju koja ih interesuje;
 • pomažu srednjoškolcima, studentima i budućim doktorantima dajući informacije iz prve ruke, o aplikacijama, studijskim programima, stažiranjima, ljetnjim školama, gradovima, državama, direktno olakšavaljući njihov izbor i osiguravajući prepoznatljivost CSI kao kvalitetne akademske populacije;
 • vjeruju da je u maloj državi kao što je Crna Gora, doprinos svakog pojedinca bitan za razvoj društva u cjelini, i stoga rade intenzivno da pokažu svim CSI kako i gdje mogu da se uključe.

Ključne vrijednosti Organizacije:

 • Proaktivnost

U OCSI mi vjerujemo u moć kreativne proaktivne interakcije i nastojimo da omogućimo našim članovima da lakše indentifikuju i prezentuju inicijative koje mogu zajedno iznijeti, ostvarujući rezultate za lično usavršavanje, dobrobit OCSI kolega i Organizacije u cjelini, kao i dobrobit crnogorskog društva.

 • Uzajamno poštovanje

OCSI je mreža koja okuplja izuzetno heterogenu grupu studenata, po svim aspektima. Stoga od svih članova očekujemo uzajamno poštovanje i otvorenost u interakciji sa drugim članovima OCSI.

 • Integritet

Od izuzetne je važnosti da se OCSI mreža zaštiti od zloubotreba koje ne doprinose viziji i misiji OCSI ili gore definisanim razvojnim ciljevima, bilo od strane liderstva OCSI, članova ili trećih lica. Dodatno, OCSI nastoji da izgradi i sačuva jedinstvo unutar izuzetno heterogene CSI populacije i osjećaj za zajednički interes u stabilnom i održivom razvoju Crne Gore.

 • Odgovornost

Članovi OCSI razumiju prednosti koje im daje internacionalno akademsko/profesionalno pozicioniranje i osjećaju odgovornost da implementiraju svoje znanje, iskustvo, ekspertizu u razvoj OCSI mreže. OCSI njeguje i odgovornost prema budućim generacijama CSI, tako što aktivno utiče na definisanje strategije usmjeravanja i informisanosti studenata o koracima potrebnim za ostvarivanje vrhunskih akademskih/sportskih/umjetničkih/enterprenuralnih rezultata u oblastima koje ih fasciniraju i u kojima mogu razviti internacionalnu karijeru.

 • Liderstvo

Članovi OCSI se odlikuju liderskim sposobnostima, kako po akademskim rezultatima i dostignućima u svojim poljima djelovanja, tako i u spremnosti da “osvajaju” nove zemlje, kulture, jezike, da prevazilaze i kreiraju nove izazove u svom akademskom, profesionalnom i ličnom razvoju. Članovi OCSI su lideri i u predstavljanju i profilisanju Crne Gore u inostranstvu, lideri u lobiranju za strateške interese koji se tiču njenog održivog razvoja i konačno lideri u identifikovanju i kreiranju novih razvojnih interesa za Crnu Goru.

Osnivači:

Aleksandar Jaćimović, Bojana Minić, Milena Stanković, Fedja Pavlović, Tonja Ratić, Marija Raspopović, Irena Vučeković, Miroslav Boljević i Jovana Šljivančanin