U skladu sa članom 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl.List Crne Gore br. 39/2011) Skupština Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu na II Zimskoj Skupštini OCSI 26.12.2014. godine, u Podgorici usvaja izmijenjeni

 

STATUT ORGANIZACIJE CRNOGORSKIH STUDENATA U INOSTRANSTVU

 

 

PREAMBULA

 

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (u daljem tekstu OCSI) je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija, osnovana u decembru 2011. godine u Podgorici, Crna Gora.

CILJ Organizacije je da uspostavi platformu za efikasnu i efektivnu povezanost među populacijom crnogorskih studenata u inostranstvu u cilju stimulisanja profesionalne, naučne i drugih oblika saradnje.

VIZIJA OCSI je da ujedini crnogorske studente u inostranstvu u cilju razmjene znanja i iskustava.

MISIJA OCSI je da aktivno djeluje na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou kao kompaktna i informacijama bogata mreža studenata i mladih profesionalaca.

TEŽEĆI da je glavni cilj OCSI da ohrabri i olakša direktan kontakt, kao i da pospješi privatnu i profesionalnu saradnju među crnogorskim studentima u različitim državama.

UBIJEĐENA da je za ostvarenje gore navedenih zadataka, postojanje internacionalne organizacije crnogorskih studenata neophodno.

U NADI da će uspjeti da podstakne inicijativno razumijevanje i bezbjednu saradnju između predstavnika crnogorske studentske populacije u inostranstvu.

OCSI inicira usvajanje sledećeg Statuta od strane njenih članova, u cilju izvršavanja i regulisanja gore navedenih principa i ciljeva.

 

 

I - UVODNE ODREDBE

 

Član 1 – Ime

Naziv Organizacije na službenom jeziku je Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu (skraćeno OCSI).

Naziv Organizacije na engleskom jeziku je Organization of Montenegrins Studying Abroad (skraćeno OMSA).

Član 2 – Zvanično sjedište

Sjedište OCSI je u Ul. Petra Šoća I-7/1 Podgorica, Crna Gora.

Član 3 – Pečat

3.1 U radu, OCSI koristi četiri pečata: pečat ovlašćenog lica (Izvršni direktor), pečat Finansijskog direktora, pečat Predsjednika Borda povjerenika i arhivski pečat.

3.2 Pečat ovlašćenog lica je okruglog oblika sa ispisanim skraćenim nazivom Organizacije u centru i punim nazivom Organizacije po obodu na crnogorskom (latinicom) i engleskom jeziku.

3.3 Pečat Finansijskog direktora je okruglog oblika sa ispisanim skraćenim nazivom Organizacije u centru i punim nazivom Organizacije po obodu na crnogorskom (latinicom) i engleskom jeziku kao i oznakom br. 2.

3.4 Arhivski pečat je pravougaonog oblika sa ispisanim punim nazivom Organizacije pri vrhu na crnogorskom jeziku. On takođe sadrži i oznaku za broj i datum kao i naziv grada – Podgorica.

3.5. Pečat Predsjednika Borda povjerenika OCSI je okruglog oblika sa logom Organizacije u centru i punim nazivom Organizacije na crnogorskom i engleskom jeziku jeziku

3.6 Pečat može sadržati i drugi tekst (naziv ogranka) ili simbol, o čemu odlučuje Upravni odbor OCSI, u skladu sa Zakonom o NVO i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Crne Gore.

Član 4 – Ciljevi i djelatnost

4.1 OCSI je nepolitička, neprofitna, nevladina organizacija čiji je cilj ostvarivanje međusobnog povezivanja između crnogorskih studenata u inostranstvu (u daljem tekstu CSI), radi stimulisanja profesionalne, naučne, kulturne i drugih vrsta saradnja.

Djelatnosti OCSI su:

 • formiranje i održavanje zajednica crnogorskih studenata u inostranstvu
 • uspostavljanje saradnje među zajednicama na širem državnom i regionalnom nivou
 • saradnja sa mladim profesionalcima iz Crne Gore školovanim u inostranstvu
 • promocija Crne Gore i njene kulture u okviru zajednica u inostranstvu
 • saradnja sa organizacijama i zajednicama u crnogorskoj dijaspori
 • saradnja sa studentskim organizacijama, nevladinim sektorom i državnim institucijama u Crnoj Gori
 • podrška crnogoskim srednjoškolcima u izboru njihovog budućeg studijskog angažmana

 

 

4.2 Sa osvrtom na realizaciju gore navedenih ciljeva, OCSI se u svom radu vodi sledećom vizijom:

Crnogorski studenti u inostranstvu, ujedinjeni u promociji znanja i iskustva.

i misijom:

OCSI kao najkompletnija i informacijama najbogatija mreža crnogorskih studenata u inostranstvu, sa kapacitetom za aktivno globalno, regionalno i lokalno djelovanje.

 

 

II – ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Član 5 – Organizacija

Kako bi ostvarili predviđene ciljeve i aktivnosti, OCSI razlikuje tri linije organizacije:

1. opštu (geografsku)

2. izvršnu (funkcionalnu)

3. organizaciju po seniornosti (iskustvenu)

5.1 Opšta linija je organizovana u četiri nivoa, i to: globalni, državni, regionalni i lokalni.

5.2 Izvršna linija je organizovana u četiri nivoa, i to: Skupština, Upravni odbor, Izvršni direktor i timovi. 

5.3 Struktura je po seniornosti organizovana u pet nivoa: Bord povjerenika, eksterni konsultanti, aktivno članstvo, alumni OCSI i osoblje.   

OPŠTA ORGANIZACIJA

Član 6 – Lokalni nivo

Na lokalnom nivou OCSI koordinacija se sastoji iz mreže kontakt osoba (u daljem tekstu PoCs), gdje su PoCs definisane kao inicijativni predstavnici OCSI na datom univerzitetu, gradu, državi i regionu.

6.1 Članovi OCSI postaju PoCs po predlogu regionalnog ili globalnog koordinatora ili samoinicijativno, uz odobrenje globalnog koordinatora.

6.2 Primarna uloga PoCs osoba je da informišu ostatak Organizacije o dešavanjima i prilikama u njihovoj sredini i da budu kontakt osobe za nove CSI koji planiraju da borave u njihovoj sredini.

6.3 PoCs se biraju na godinu dana uz mogućnost produžetka mandata.

6.4 PoC osoba obavlja funkciju kontakt osobe sve dok se u određenom gradu ili državi ne ispune uslovi za osnivanje OCSI zajednice ili OCSI noda.

6.5 OCSI može imati više PoCs osoba u istoj državi, ali ne i u gradu.

6.6 PoC osoba može predloziti kandidata za svoju funkciju ukoliko prepozna među studentskom populacijom u određenoj državi nekoga ko bi bio/la dobra zamjena. PoC svoju funkciju kontakt osobe prepušta drugom OCSI članu samo ukoliko se sa tom odlukom slože Odbor država Organizacije i ukoliko je odluka donesena u skladu sa Statutom.

Član 7 – Regionalni nivo

Na regionalnom nivou OCSI je organizovana u zajednice. Zajednice su regionalnog karaktera i okupljaju OCSI članove koji su locirani u geografski bliskim gradovima. Zajednice se osnivaju po potrebi, tj. ukoliko unutar jedne države postoje gradovi/regije sa većim brojem predstavnika CSI populacije.

7.1 Minimalan broj članova za osnivanje OCSI zajednice je sedam. Svaka zajednica ima pravo da predloži jednog predstavnika na državnom nivou.

7.2 Predstavnik OCSI zajednice se bira na godinu dana uz mogućnost produžetka mandata, samo ukoliko se i dalje nalazi u regiji/zemlji čiji je predstavnik.

Član 8 – Državni nivo

Na državnom nivou OCSI je organizovana u nodove. Nodovi obuhvataju sve OCSI zajednice unutar jedne države, ili unutar određene grupe država, ukoliko CSI populacija u datoj regiji nije brojna.

8.1 Minimalan broj članova potreban za osnivanje noda jeste dvanaest.

8.2 Svaki nod ima pravo da predloži jednog predstavnika na globalnom nivou (u daljem tekstu koordinator noda).

8.3 Svaki nod mora imati i izabranog zamjenika koordinatora noda.

8.4 Koordinator noda i zamjenik koordinatora noda se biraju na godinu dana uz mogućnost produžetka mandata. Maksimalan broj mandata je tri. Produžetak mandata nije moguć ukoliko koordinator nije i dalje u zemlji čiji nod želi da predstvalja.

Član 9 – Odbor država

Odbor država čine svi koordinatori OCSI nodova.

9.1  Odbor država je odgvoran za:

 • usvajanje i sprovođenje razvojne strategije OCSI mreže u već uspostavljenim i novim koordinacijama
 • informisanje Upravni odbora o prilikama u svim lokalnim OCSI koordinacijama
 • plasiranje zahtjeva individualnih OCSI koordinacija pri definisanju globalne OCSI agende.

 

9.2 Odborom država predsjedava Zamjenik Izvršnog direktora OCSI.

9.3 Predsjedavajući Odbora država je dužan da podnosi izvještaj o radu Odbora direktno Izvršnom direktoru.

9.4 Članovi Odbora država sa najmanje jednim punim mandatom na čelu svog noda ostvaruju pravo na kandidaturu za funkciju u Upravnom odboru OCSI.

9.5 Članstvo u Odboru država ne znači istovremeno i članstvo u Upravnom odboru.

FUNKCIONALANA ORGANIZACIJA

 

Član 10 – Organi

Organi OCSI su: Skupština, Upravni odbor, Izvršni direktor i Bord povjerenika.

Član 11 – Skupština

Skupština je najviši organ odlučivanja OCSI.

11.1 Skupština odlučuje o svim pitanjima u okviru važećeg Statuta, izuzev onih pitanja koja se ovim statutom ubrajaju u nadležnost nekog drugog OCSI organa.

11.2 Godišnje se održavaju dvije redovne OCSI Skupštine i to Zimska i Ljetnja u vrijeme koje odredi Upravni odbor OCSI.

11.3 Skupštinom predsjedava Zamjenik Izvršnog dirketora OCSI (u daljem tekstu, Predsjedavajući Skupštinom OCSI)

11.4 Pored redovnih skupština, OCSI može sazvati i vandredne Skupštine.

11.5 Nadležnosti Skupštine su:

 • usvajanje Statuta OCSI
 • izmjene i dopune Statuta
 • predlaganje dugoročnih planova rada OCSI
 • odlučivanje o prestanku rada OCSI
 • odlučivanje o raspolaganju imovinom u slučaju prestanka rada OCSI
 • donošenje odluke o članarini, ukoliko ona bude naknadno definisana kao uslov za ostvarivanje prava na članstvo.

 

11.6 Sazivanje Skupštine OCSI

Skupština se saziva na inicijativu najmanje jedne trećine članova OCSI, Predsjedavajućeg Skupštine ili na zahtjev Upravnog odbora, pismenim pozivom upućenim svim OCSI članovima, posmatračima, publici i svim ostalim osobama predloženim od strane Upravnog odbora kako bi imali određenu ulogu tokom zasijedanja. Vrijeme, mjesto održavanja Skupštine i predlog dnevnog reda moraju biti najavljeni najmanje deset dana prije održavanja. Uz poziv za Skupštinu se dostavlja i odgovarajući materijal (izvještaji, analize, bilansi, predlozi, odluke i dr.).

Pravo na podnošenje predloga Skupštini imaju Upravni odbor, članovi i alumni.

Sazivanje Skupštine se obavlja putem e–maila.

Vanredna Skupština se može sazvati u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Članovima Skupštine se u roku od dva dana prije vanredne Skupštine mora dostaviti pismeni poziv sa dnevnim redom i materijalom za Skupštinu.

Na sjednici Skupštine sastavlja se spisak prisutnih i odsutnih članova. Spisak učesnika daje se na uvid prisutnim članovima prije glasanja po pitanjima iz dnevnog reda skupštine. Spisak učesnika čuva se u Arhivi OCSI.

Na sjednici Skupštine se takođe vodi zapisnik o radu Skupštine i donesenim odlukama.

11.7 Kvorum za rad i odlučivanje Skupštine OCSI

Skupština može da zasijeda i odlučuje ukoliko je prisutno više od 50% registrovanih punopravnih članova OCSI (definisani Članom 19). Prisutni alumni (definisani Članom 21) imaju pravo glasa, ali se populacija OCSI alumnija ne uzima u obzir pri određivanju kvoruma. Kvorum za rad i odlučivanje utvrđuje Predsjedavajući Skupštine koji otvara njeno zasijedanje. Uzimajući u obzir prirodu Organizacije, zasijedanjem Skupštine smatra se svako okupljanje njenih članova, uključujući i video konferenciju.

Ukoliko se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku od sedam dana, sa istim dnevnim redom.

O donošenju Statuta i njegovim izmjenama i dopunama, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

O drugim pitanjima iz nadležnosti Skupštine, odlučuje se većinom glasova prisutnih članova.

11.8 Način glasanja

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje se vrši na licu mjesta ili putem sredstava digitalne tehnologije određenih u tu svrhu od strane Upravnog odbora OCSI.

Skupština odlučuje tajnim glasanjem o izboru i opozivu članova Upravnog odbora. Tajnim glasanjem se može odlučivati i o drugim pitanjima ukoliko to zahtijeva 50% plus jedan član.

Odsutni član može glasati i elektronskim putem preko registrovane e – mail adrese. E – mail kojim odsutni član glasa o pitanjima iz dnevnog reda je punovažan i uzima se u obzir ako stigne Skupštini do njenog održavanja. Elektronskim putem svoj glas mogu dati i alumni.

Predsjednik Skupštine dužan je da obavijesti prisutne članove o ishodu glasanja odsutnih članova.

11.9 Isključivanje prava glasa

Član na Skupštini ne može glasati kada se odlučuje o:

 • oslobađanju od određenih obaveza i odgovornosti tog člana
 • utvrđivanju zahtjeva koje Skupština ima u odnosu na tog člana
 • pokretanju i odustajanju od spora protiv tog člana
 • pitanjima u kojima član ima interes protivan interesu Organizacije

 

Skupština u svakom konkretnom slučaju odlučuje da li je interes člana Organizacije protivan interesu OCSI. Oduzimanje prava glasa članova odnosi se samo na pitanje zbog kojeg je došlo do isključenja.

11.10 Sjednice Skupštine su javne. U posebnim slučajevima, kada to nalažu interesi OCSI, Skupština može odlučiti da sjednica ne bude javna.

 

11.11 Zapisnik o radu Skupštine OCSI

Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu i zasijedanju Skupštine.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine i zasijedanju i to:

 • mjesto i dan održavanja
 • dnevni red
 • ime i prezime zapisničara
 • tok rada, posebna pitanja o kojima se raspravljalo, imena lica koja su učestvovala u raspravi i rezime njihovih izlaganja
 • rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
 • konstatacija Predsjedavajućeg o donošenju odluka
 • izdvojeno mišljenje članova
 • vrijeme završetka rada

 

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilaže i spisak učesnika kao i dokazi o sazivanju Skupštine.

Zapisnik potpisuju Predsjedavajući Skupštinom i zapisničar. Ako se zapisnik sastoji od više stranica, Predsjedavajući Skupštinom i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika nakon sastavljanja i potpisivanja od strane Predsjedavajućeg Skupštinom i zapisničara. Zapisnik o radu skupštine čuva se u Arhivi OCSI kao dokument od trajne vrijednosti.

Član 12 – Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ OCSI.

12.1 Zadatak Upravnog odbora je da predstavlja OCSI, da bude odgovoran za svakodnevno upravljanje i menadžment OCSI, da promoviše i nadgleda OCSI aktivnosti, da osigura efikasnost djelovanja OCSI i privrženost definisanoj viziji i ciljevima, kao i da izvršava i sprovodi odluke OCSI Skupštine.

12.2 Upravni odbor se sastoji od 7 članova: Izvršni direktor, Zamjenik Izvršnog direktora, Finansijski direktor, Koordinator za projekte i događaje, Marketing direktor, Koordinator za unutrašnje odnose, i Kreativni direktor.

12.3 Izbor članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora se biraju na period od godinu dana uz mogućnost reizbora maksimum dva puta na osnovu kandidature.

Za izbor novih članova u Upravnom odboru koji se ne kandiduju za mjesto zamjenika Izvršnog direktora, predviđen je izborni postupak koji se sastoji iz dvije faze:

1. Reviziju aplikacija – koja je u nadležnosti Izborne komisije

2. Izbor – o kojem odlučuje Bord povjerenika OCSI, a koji u slučaju Izvršnog direktora potvrđuje Skupština OCSI. Potvrđivanje izbora podrazumijeva mogućnost glasanja protiv odluke Borda. U ovom slučaju Bord je dužan da dostavi novi prijedlog u roku od dvije nedelje od datuma glasanja. 

Zamjenik Izvršnog direktora OCSI, koji ujedno obavlja funkciju Predsjedavajućeg Skupštinom OCSI, bira se direktno na Ljetnjoj Skupštini. U slučaju zamjenka Izvršnog direktora, Izborna komisija predaje aplikacije koje su prošle reviziju Skupštini, i Skupština potom odlučuje o konačnom uspjehu kandidatura.

12.4 Izborna komisija

Izborna komisija se osniva mjesec dana prije odluke o javnom objavljivanju konkursa za funkcije u Upravnom odboru.

Zadaci Izborne komisije su:

 • da prikupi sve aplikacije i donese odluku koji kandidati ispunjavaju jasno definisane kriterijume definisane čl. 12 s. 5 ovog Statuta
 • da izvrši eliminaciju aplikacija koje ne ispunjavaju navedene kriterijume
 • da kontroliše proces kandidature

 

Izbornu komisiju čine 3 člana Borda povjerenika delegirana od strane Predsjednika Borda povjerenika.

Uloga Izborne komisije je da provjeri da li svi kanditati koji su podnijeli aplikaciju za neku od funkcija ispunjavaju potrebne uslove za obavljanje te funkcije. Izborna komisija je takođe dužna da provjeri istinitost priložene dokumentacije svakog od kandidata i da kontaktira reference koje su kadidati dostavili.

Izborna komisija predaje sve aplikacije koje su prošle reviziju aplikacija Bordu povjerenika OCSI na razmatranje. O konačnom uspjehu kandidature odlučuje Bord povjerenika OCSI. Odluka Borda je konačna, a potvrđuje se na Skupštini samo u izboru Izvršnog direktora OCSI.

12.5 Kriterijumi za izbor članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora moraju zadovoljiti jasno definisane kriterijume koje navedeni domeni rada zahtijevaju i moraju nositi punu odgovornost za svoj domen rada na nivou cijele Organizacije.

Da bi stekao pravo na kandidaturu, OCSI član mora biti aktivni član Organizacije najmanje godinu dana. Pod aktivnošću se podrazumijeva vođenje jedne od zajednica, nodova, učešće u radu jednog od akcionih timova koordinisanih od strane članova Upravnog odbora, članstvo u Upravnom odboru ili uspješno vođenje projektnih aktivnosti u ime OCSI, uz potvrdu Koordinaotra za projekte i događaje OCSI ili Izvršnog direktora OCSI.

Kandidat uz aplikaciju Izbornoj komisiji prilaže dokaze o kvalifikacijama potrebnim za obavljanje određene funkcije u OCSI.

Kvalifikacije uključuju obrazovni profil, relevantno radno iskustvo, potvrde o uspješno završenim projektnim aktivnostima u ime OCSI, preporuke od koordinatora nodova, članova Upravnog odbora ili od eksternih saradnika i sponzora Organizacije.

Moguće je predati kandidaturu za samo jednu od sedam pozicija u Upravnom odboru, pa isti član ne može istovremeno aplicirati za dvije ili više pozicija u Upravnom odboru.

12.6 Mandat u Upravnom odboru

Član Upravnog odbora može imati najviše tri mandata u Upravnom odboru.

Ukoliko dođe do trajne praznine mjesta u Upravnom odboru, Upravni odbor može predložiti nekog od OCSI članova kako bi mjesto bilo popunjeno.

Da bi Upravni odbor mogao legalno da donosi odluke, mora biti popunjeno najmanje pet od sedam funkcija u Upravnom odboru.

Upravni odbor preuzima funkciju prvog u mjesecu nakon legitimnog izbora novih sedam članova.

Članovi Upravnog odbora, osim Izvršnog direktora i njenog/njegovog zamjenika, zadržavaju mogućnost da zamijene među sobom zaduženja u toku svojih mandata ukoliko je to od koristi Organizaciji i ukoliko postoji većinska podrška drugih članova Upravnog odbora i Borda povjerenika OCSI. Članovi koji su zamijenili funkcije zadržavaju obavezu da konsoliduju timove kojima su rukovodili.

Upravni odbor je dužan da o ovakvoj izmjeni blagovremeno izvijesti članstvo i alumne.

12.7 – Sastanci Upravnog odbora

S obzirom na prirodu organizacije, svakodnevno funkcionisanje Upravnog odbora je uglavnom ograničeno sredstvima internet komunikacije. Ipak, Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje u Crnoj Gori, i to pred Ljetnju i Zimsku Skupštinu OCSI.

12.8 Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 • ispunjava godišnju agendu koju im povjerava Bord poverenika OCSI
 • priprema predloge odluka za Skupštinu
 • donosi opšte akte OCSI, osim Statuta
 • donosi odluke koje nisu u nadležnosti Skupštine
 • odlučuje o povezivanju i saradnji sa drugim organizacijama
 • realizuje poslovnu politiku OCSI
 • predlaže opoziv članova Upravnog odbora ukoliko za to postoji potreba
 • vrši druge poslove po nalogu Skupštine ili Borda povjerenika
 • dostavlja godišnji izvještaj rada OCSI i predlog strategije za nastavak djelovanja u narednoj godini Bordu povjerenika OCSI nakon svake Ljetnje Skupštine  

 

12.9 Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora OCSI

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova. U slučaju jednake podjele glasova pri odlučivanju o pojedinim pitanjima, glas Izvršnog direktora je odlučujući.

Upravni odbor može punovažno da radi i odlučuje, ako je na sjednici ili video konferenciji prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

U izuzetno hitnim slučajevima, kada odlaganje donošenja određene odluke nije u interesu OCSI, Upravni odbor može donijeti odluku i bez sazivanja i održavanja sjednice (putem e-mail-a ili na drugi način). Izvršni direktor OCSI je dužan da pismeno obrazloži odluku Bordu povjerenika OCSI.

Izvršni direktor odlučuje kada će se određena odluka donijeti na način iz stava 3. ovog člana. Prije prve sjednice po donošenju odluke, Izvršni direktor e-mail-om podnosi informaciju o donijetoj odluci Upravnom odboru i Bordu povjerenika.

12.10 Odgovornost članova Upravnog odbora

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini OCSI i Bordu povjerenika OCSI.

12.11 Isključenje prava glasa i opoziv članova Upravnog odbora

Član Upravnog odbora ne može da glasa kada Upravni odbor odlučuje o:

 • oslobađanju od obaveza i odgovornosti tog člana
 • priznanju privilegija člana na bankovnom računu OCSI, a koje se mogu ticati refundacija troškova i prošlih ulaganja u Organizaciju od strane člana Upravnog odbora
 • utvrđivanju zahtjeva koje OCSI ima u odnosu na tog člana
 • pokretanju ili odustajanju od spora protiv tog člana
 • mogućem konfliktu interesa koji taj član ima u odnosu na OCSI

 

Isključenje prava glasa u Upravnom odboru odnosi se samo na pitanje zbog kojeg je došlo do isključenja.

Član Upravnog odbora može biti opozvan ako:

 • ne učestvuje ili neredovno učestvuje u radu Upravnog odbora. Neredovno učešće podrazumijeva učešće od manje od 50% na godišnjem nivou.
 • ako nesavjesno obavlja dužnost člana Upravnog odbora
 • ukoliko svojom krivicom nanese veću materijalnu štetu ili štetu ugledu OCSI

 

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština OCSI, na svoju inicijativu ili na zahtjev Upravnog odbora. O opozivu članova Upravnog odbora, Skupština odlučuje tajnim glasanjem.

12.12 Na zapisnik o radu Upravnog odbora shodno se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na Zapisnik sa zasijedanja Skupštine OCSI.

12.13 Svi akti koje donosi OCSI mogu biti potpisani od strane dva člana Upravnog odbora, jednog koji obavlja funkciju Izvršnog direktora ili druge određene osobe (ili člana Upravnog odbora uz punomoćje Izvršnog direktora za određeni postupak, za koji u tom slučaju opunomoćena osoba ne odgovara trećim licima).

Član 13 – Izvršni Direktor

Izvršnog direktora bira Bord povjerenika, a izbor potvrđuje Skupština, na period od godinu dana, uz mogućnost ponovnog reizbora najviše dva puta. 

Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Izvršnog direktora OCSI. U regularnoj proceduri dan stupanja na funkciju treba da bude prvi oktobar svake akademske godine.

Izvršni direktor mora biti redovan student osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija na univerzitetu u inostranstvu ili alumni sa periodom kraćim od godinu dana od zavšetka poslednjeg akademskog programa na kojem je bio/bila redovan student.

Takođe, Izvršni direktor mora biti državljanin Crne Gore.

 

 

13.1 Izvršni direktor

 • organizuje i vodi operativne poslove OCSI
 • zastupa OCSI
 • stara se o zakonitosti rada OCSI i odgovara za zakonitosti rada OCSI
 • izvršava odluke Upravnog obora
 • angažuje konsultante za određene poslove
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima OCSI

 

Izvršni direktor odgovara za svoj rad Bordu povjerenika i Skupštini, i periodično podnosi izvještaje o radu.

13.2 Razrješenje Izvršnog direktora

Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sljedećim slučajevima:

 • ako postoje gubici u poslovanju OCSI
 • ako svojim nesavjesnim, nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Organizaciji, ili ako je usljed toga mogla nastati šteta
 • zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svoje nadležnosti

 

O razrješenju Izvršnog direktora odlučuje Bord povjerenika OCSI.

Zahtjev za razriješenje Izvršnog direktora mogu Bordu povjerenika OCSI predati i članovi Upravnog odbora OCSI, ili se on može izglasati na Skupštini OCSI. U prvom slučaju Bord povjerenika OCSI je dužan da svoju konačnu odluku o razriješenju Izvršnog direktora obrazloži Skupštini OCSI, dok je u drugom Bord u obavezi da ispoštuje legitimnu odluku Skupštine.  

Odluka Borda povjerenika o razrješenju Izvršnog direktora se potvrđuje na Skupštini. 

U periodu do izbora novog Izvršnog direktora, Zamjenik Izvršnog direktora, preuzima tu funkciju, dok njegov pomoćnik privremeno preuzima ulogu Predsjedavajućeg Odbora država i Skupštinom OCSI. Ukoliko ovaj period traje duže od četiri nedelje, Bord povjerenika imenuje jednog od preostalih pet članova Upravnog odbora vršiocem dužnosti Izvršnog direktora.

ORANIZACIJA PO SENIORNOSTI

Član 14 – Eksterni konsultant

Svi bivši članovi Upravnog odbora se po automatizmu tretiraju kao eksterni konsultanti, čime se osigurava razmjena informacija između trenutne i prethodnih postavki Upravnog odbora, u cilju stimulisanja intergeneracijske saradnje.

Upravni odbor OCSI može takođe imenovati jednog ili više eksternih konsultanata OCSI, po osnovu njihovog profesionalnog iskustva. U ovom slučaju eksterni konsultant može biti postavljen na određeno ili neodređeno vrijeme, u skladu sa odlukom članova Upravnog odbora.

Eksterni konsultant ne smije istovremeno biti i član Upravnog odbora, niti obavljati neku od funkcija članova Upravnog odbora.

 

Član 15 – Bord povjerenika

Bord povjerenika OCSI je definisan kao tijelo najviše seniornosti unutar OCSI koje, zbog svog iskustva u radu OCSI, čine eksterni konsultanti i alumni Organizacije.

15.1 Bord povjerenika je upravno tijelo OCSI koje ima zadatak da

1)         štiti viziju, misiju, vrijednosti i djelatnosti OCSI od pojedinačnih djelovanja članova OCSI

2)         procesuira prijave za pozicije u Upravnom odboru OCSI po proceduri definisanoj članom 12.4, a po kriterijumima definisanim članom 12.5

3)         prati i pomaže rad Upravnog odbora OCSI kroz direktna mentorstva

4)         osigura dugoročnu održivost djelovanja OCSI

5)         vodi ključne lobističke aktivnosti za OCSI među CSI alumnima i drugim potencijalnim partnerima OCSI.

6)         razriješi funkcije članove Upravnog odbora koji blagovremeno ne izvršavaju preuzete obaveze

 

15.2 Bord povjerenika usvaja agendu rada OCSI u septembru svake godine za period od oktobra do septembra naredne godine, uzimajući u obzir godišnji izvještaj koji dostavlja Upravni odbor na kraju svake Ljetnje Skupštine, kao i odluke Skupštine OCSI.

Bord povjerenika povjerava usvojenu agendu Upravnom odboru prvog oktobra svake godine i Upravni odbor polaže 11 mjesečnih i jedan godišnji izvještaj o svom radu Bordu.

15.3 Bord povjerenika je dužan da izvještava o dugoročnom razvoju OCSI Skupštini na Ljetnjem zasijedanju. Delegirani predstavnik Borda se mora obratiti Skupštini na svakom Ljetnjem zasijedanju izražavajući zaključke i mišljenja Borda po svim pitanjima koji su dio agende Skupštine.

Bord povjerenika je dužan da u svoje planiranje agende i strategije za narednu godinu implementra odluke donesene na Skupštini OCSI.

15.4 Broj članova Borda povjerenika je uvijek neparan i ne može prelaziti devet.

15.5 Bord povjerenika predstavlja Predsjednik Borda povjerenika. U svim pitanjama koje su u domenu djelovanja Borda povjerenika, a u kojima nije moguće dostignuti koncenzus među članovima Borda, glas Predsjednika Borda povjerenika je odlučujući.

15.6 Svakom članu Borda povjerenika povjerava se na mentorstvo jedan član Upravnog odbora.

15.7 Inicijalni Bord povjerenika formira prvi Izvršni direktor OCSI, među osnivačima i članovima Organizacije koji su dali poseban doprinos i pokazali posebno interesovanje u radu.

15.8 Član Borda povjerenika napušta Bord prije isteka mandata, samoinicijatinvo ili na inicijativu drugih članova borda, ukoliko dvije trećine svih članova izglasaju nepovjerenje članu Borda (dvije trećine se zaokružuju na najbliži cio broj).

U slučaju da se radi o Predsjedniku Borda povjerenika, odluka o isključenju mora biti donesena od strane dvije trećine + 1 članova Borda povjerenika (dakle sedam, u slučaju da je broj članova devet, šest, u slučaju da je broj članova sedam, četiri u slučaju da je broj članova pet).

U slučaju kada član Borda povjerenika napušta odbor samoinicijativno, nominuje svoju zamjenu koju ostatak Borda potvrđuje dvotrećinskom većinom.

Odluka o potvrđivanju Predsjednika Borda povjerenika donosi se po principu dvije trećine + 1 članova Borda povjerenika, opisanom u Stavu 2 ovog člana.

U slučaju kada član Borda povjerenika napušta Bord kroz odluku o isključenju, novi član Borda se bira među eksternim konsultantima OCSI.

15.9 Mandat člana Borda povjerenika traje dvije godine sa mogućnošću produžetka mandata na dodatne dvije godine najviše dva puta, ukoliko su svi drugi članovi Borda povjerenika saglasni.

U redovnoj smjeni najviše tri člana Borda povjernika mogu se zamijeniti u periodu od šest mjeseci.

15.10 Skupština OCSI može da zatijeva istupanje člana Borda povjerenika ukoliko je svojim djelovanjem ili nedostatkom istog doveo do problema u funkcionisanju Organizacije, prouzrokovao mjerljivu materijalnu ili štetu u reputaciji Organizaciji, ili ukoliko se direktno protivi odlukama usvojenim na Skupštini ili djeluje u suprotnosti sa njima bez adekvatnog objašnjenja.         

15.11 Bord povjerenika zasijeda najmanje 11 puta u toku jedne akademske godine (tj. jednom mjesečno). Članovi Borda povjerenika imaju pravo da izglasaju isključenje člana Borda koji propusti tri od jedanaest sastanaka. Za isključenje je neophodna dvotrećinska većina.

 

III - ČLANSTVO

Član 16 – Punopravni članovi

Punopravni članovi OCSI su crnogorski studenti:

 • na redovnim i vanrednim studijskim programima u inostranstvu (osnovne studije, master, doktorske studije)
 • na programima razmjene u minimalnom trajanju od jedne akademske godine, registrovani prije isteka tekuće akademske godine
 • svršeni studenti u trajanju od jedne akademske godine nakon završetka studija

 

Svi punopravni članovi se pristupanjem obavezuju da poštuju ciljeve, misiju, viziju i Statut OCSI.

Član 17 – Počasni članovi

Počasni članovi OCSI su fizička ili pravna lica koja svojim zalaganjem podržavaju rad organizacije i doprinose njenom ugledu.

Odluku o imenovanju donosi Upravni odbor, a potvrđuje Skupština OCSI.

Član 18 – Alumni

OCSI Alumni su:

 

 • članovi OCSI koji su završili redovne osnovne, Master ili doktorske studije, jednogodišnji program razmjene ili drugu polugodišnju razmjenu, prije više od godinu dana i ne planiraju dalji akademski angažman u svojstvu studenata programa osnovnih, Master ili doktorskih studija u inostranstvu
 • članovi CSI alumni populacije koji su se registrovali po završetku studija

 

18.1 Alumni u Crnoj Gori imaju jednog predstavnika u Odboru država, dok alumne u inostranstvu predstavljaju koordinatori nodova nadležni za lokaciju u kojoj se nalaze.

18.2 Alumni imaju prevashodno savjetodavnu funkciju, ali ne donose izvršne odluke. Izuzetak su alumni koji su članovi Borda povjerenika, koji odlučuju u domenima propisanim članom 15.

18.3 Alumni imaju pravo glasa na Skupštini OCSI, ali se populacija registrovanih CSI alumna ne računa pri definisanju kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine.

18.4 Alumni imaju pravo da zatraže obraćanje Skupštini u okviru redovne ili vanredne sjednice.

18.5 Alumni mogu opet postati punopravni članovi OCSI ukoliko postanu redovni studenti na univerzitetu u inostranstvu.

18.6 Svakog semestra lista Alumnija se ažurira od strane Upravnog odbora OCSI.

Član 19 – Članstvo u drugim organizacijama

Članovi OCSI mogu istovremeno biti članovi drugih organizacija pod uslovom da se programski ciljevi tih organizacija ne kose sa ciljevima i Statutom OCSI.

19.1 Članovi koji imaju aktivan politički angažman van OCSI ne mogu obavljati funkcije u Upravnom odboru OCSI kao ni u Bordu povjerenika OCSI.

19.2. Članovi OCSI koji su lideri ili koji se kandiduju za liderstvo u drugim studentski, organizacijama ne mogu obavljati formalne funkcije u OCSI (odnosi se na Bord povjerenika, Upravni odbor i članstva u timovima koje vode članovi Upravnog odbora)

Član 20 – Pristup OCSI

20.1 Zahtjev za članstvo se podnosi putem onlajn formulara ili drugih sredstava određenih od strane Upravnog odbora.

20.2 O zahtjevu odlučuje Koordinator unutrašnjih odnosa ili drugi delegirani predstavnik Upravnog odbora. Odlučivanje se može automatizovati.

20.3 Prava i dužnosti članova OCSI

Punopravni članovi OCSI imaju sledeća prava i dužnosti:

 • učestvuju u radu OCSI i predlažu zaključke i stavove, kao i podnose inicijative
 • imaju pravo da biraju i budu birani u organe OCSI
 • imaju pravo da budu informisani o radu svih ograna OCSI
 • imaju pravo da predlažu i organizuju projektne aktivnosti pod okriljem OCSI

 

Član 21 – Prestanak članstva

21.1 Članstvo u OCSI prestaje istupanjem ili isključenjem.

21.2 U slučaju istupanja, svaki član pismeno obavještava ogranak OCSI (nod) kojem pripada.

21.3 Članovi mogu biti isključeni u slučaju narušavanja ugleda OCSI kao i u slučaju djelovanja koje se kosi sa odredbama ovog Statuta i odluka OCSI.

21.4 Odluku o isključenju nekog člana donosi Upravni odbor.

21.5 Isključeni član ima pravo žalbe na prvom sledećem zasijedanju Skupštine. Skupština odluku potvrđuje ili poništava apsolutnom većinom.

Član 22 – Evidencija članova

22.1 Evidenciju članova OCSI i OCSI Alumnija vodi Koordinator za unutrašnje odnose OCSI, Upravni odbor OCSI, nodovi OCSI kao i članovi zaduženi za evidenciju podataka o članovima OCSI.

22.2 OCSI se obavezuje da se pridržava odredbi o čuvanju tajnosti podataka članova OCSI.

22.3 Izričito je zabranjeno davanje podataka o članovima trećim licima bez odobrenja tih članova.

Član 23 – Javnost rada

Svi članovi OCSI imaju pravo na uvidu u rad svih organa OCSI.

Sjednice organa OCSI su javne, ukoliko se ne odluči drugačije.

O pitanjima koja su od interesa za javnost se izdaju zvanična saopštenja.

Član 24 – Osoblje

Službenici će se zapošljavati u skladu sa Zakonom, prema Aktu o sistematizaciji radnih mjesta koji donosi Upravni odbor. O prijemu u radni odnos odlučuje Izvršni direktor OCSI. Za svoj rad službenici će primati naknadu u skladu sa pozitivnim propisima Crne Gore.

IV - SARADNJA

Član 25 – Povezivanje

25.1 OCSI se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu, koje ne utiču na nezavisnost njenog djelovanja.

25.2 Svi dugoročni oblici saradnje moraju se ostvarivati uz konsultovanje Borda povjerenika OCSI

V - FINANSIRANJE

Član 26 – Imovina

OCSI stiče imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, finansijskih subvencija, aplikacija za projektno finansiranje, pokroviteljstava i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 27 – Upravljanje imovinom

Imovinom OCSI raspolaže i upravlja Finansijski direktor OCSI, u skladu sa odlukama Upravnog odbora OCSI i potrebama Organizacije.

U slučaju da Finansijski direktor nije u mogućnosti da izvrši neku od dužnosti, zbog specifične prirode Organizacije, Finansijski direktor može imenovati svog zamjenika ili prenijeti dužnost na Izvršnog direktora OCSI ili Zamjenika Izvršnog direktora OCSI. 

VI - PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Član 28. – Prestanak rada

O prestanku rada OCSI odlučuje Skupština.

U slučaju prestanka rada OCSI sva imovina prelazi u vlasništvo jedne ili više nevladinih organizacija, u skladu sa odlukom Skupštine OCSI.

Član 29. – Izmjene i dopune Statuta

O izmjenama i dopunama ovog Statuta odlučuje Skupština OCSI dvotrećinskom većinom.

Član 30.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

U Podgorici, dana 26.12.2014.

Predsjedavajući Skupštine OCSI s.r