Ko su članovi ?

Članovi OCSI su svi koji su uspješno završli registraciju na sajtu OCSI ili preko ekvivalentnog formulara na nekoj drugoj platform.

Članovi mogu biti: punopravni OCSI članovi ili OCSI alumni

Ko su punopravni OCSI članovi ?

Punopravni OCSI članovi su: Crnogorci/ke koji redovno pohađaju programe osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija u inostranstvu.

Ko su OCSI alumni ?

OCSI alumni su mladi profesionalci crnogorskog porijekla koji su na početku karijere u inostranstvu, nakon završenog školovanja u inostranstvu, kao i mladi profesionalci koji su na početku karijere u Crnoj Gori nakon završenog školovanja u inostranstvu.

Kako se postaje OCSI član ?

Registracija članstva obavlja se direktno popunjavanjem formulara za članstvo.

O zahtijevu za članstvo odlučuje Administrator registracije.

Aplikant mora da ispunjava barem jedan od sledeća četiri uslova da bi bio uspješno registravan:

  • crnogorski student na fulltime studijskim programima u inostranstvu (osnovne studije, Master ili PhD)
  • crnogorski student na programima razmjene u trajanju od jedne godine
  • završeni studenti u trajanju od jedne akademske godine nakon završetka studija
  • mladi profesionalac koji je završio studije (dio studija) u inostranstvu (za alumne)

Koja su prava i dužnosti OCSI članova ?

Svi OCSI članovi moraju poštovati prava i obaveze ustanovljene Statutom OCSI. Takođe moraju djelovati u cilju ostvarivanja misije i vizije Organizacije, u skladu sa Statutom. Svaki član OCSI ima jednaka prava i obaveze.

Članovi se popunjavanjem prijave za članstvo obavezuju na: učestvovanje u radu OCSI. Ovo uključuje međusobno povezivanje, uspostavljanje mreže među studentima i profesionalcima, predlaganje projekata, učestvovanje u realizaciji projekata i aktivnosti.

Svaki član može biti biran kao član organa UO i funkcionalnih oblasti OCSI.

Svaki član ima pravo da bude obaviješten o aktivnostima OCS. Takođe UO treba da blagovremeno podnosi izvještaj o radu koji obavlja pri ostvarivanju ciljeva vizije i misije OCSI.

Šta znači PoC i kako se postaje PoC ?

PoC - skr. point of contact, je osoba ovlašćena od strane OCSI UO da na teritoriji na kojoj se nalazi bude nosilac određenih prava i dužnosti OCSI, sarađuje sa institucijama, pravnim i fizičkim licima u cilju ostvarivanja OCSI misije i vizije. PoC takođe ima pravo da predlaže projekte, pokreće aktivnosti, aktivno i pasivno učestvuje u ostvarivanje ciljeva OCSI, kao i zadatak da širi OCSI mrežu i međusobno povezuje trenutne i potencijalne članove OCSI u preciziranoj državi.

PoC se može postati: predlaganjem UO ili samoinicijativno, uz odobrenje UO.

PoC ima pravo da predloži osnivanje noda ukoliko su prethodno navedeni uslovi ispunjeni.

Kakva je građa same organizacije ?

Organizacija ja zamišljena da bude sačinjena iz lokalnih i regionalnih ogranaka - zajednica i nodova. Uslov za osnivanje OCSI noda jeste okupljanje minimum 7 registrovanih članova OCSI, inicijativa PoC-ja za taj region i saglasnost UO OCSI. Uspostavljanjem noda, obaveze PoC se prenose na koordinatora noda. PoC može postati koordinator novoosnovanog noda ukoliko ga/je podrži većina članova registrovanih na datoj lokaciji.

Ukoliko u određenoj državi, ne postoji dovoljno članova da se oformi nezavisan nod, onda je moguće formirati lokalnu zajednicu i pridružiti se nodu u susjednoj državi.

Takođe, postoji funkcionalna organizacija. Aktivni članovi su raspoređeni u timove (npr. Tim za projekte i događaje, Pravni tim, Tim za finasije i prikupljanje sredstava, PR tim, itd). Timove koordinišu članovi UO zaduženi za određeni aspect funkcionisanja Organizacije.

Kako predložiti Akciju ili Projekat ?

Da bi se određena akcija ili projekat mogli realizovati potrebna je:

  • inicijativa (nacrt teksta projekta)
  • analiza, priprema relavantnih informacija za budžet, konkt listu za podršku projektu, priprema tima
  • predlaganje projekta OCSI UO-u; UO zadržava pravo da ne odobri određeni projekat ukoliko se procjenjuje da nije su saglasnosti sa ciljevima Organizacije

Svi članovi OCSI ali i oni koji to nisu, a imaju predlog, mogu ga prezentovati UO-u ili na jednoj od platformi koje postoje na sajtu ili fb stranici Organizacije. Pri podnošenju predloga se mogu koristiti sredstva poput survey monkey –a, razne vrste anketa, istraživanja itd.

Zašto je važna saradnja ?

Saradnja je od kritična za razvoj OCSI mreže. U OCSI mi vjerujemo da svi članovi mogu dobiti puno ovakvim povezivanjem, i nadamo se da ćete podržati naše napore da se ona formira.